×
TAFUTA
Mahali Salama pa Kuchunguza Maswali
 jinsi unavyoweza kumjua Mungu
Kuunganishwa na Mungu

Jinsi ya Kumjua Mungu Binafsi

Tafuta Mungu - Inachukua nini ili kumjua Mungu? Makala hii itaeleza jinsi wewe binafsi unavyoweza kuanzisha uhusiano na Mungu sasa hivi.

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Sikiliza makala hii:

Inakuchukua nini ili kuanza uhusiano na Mungu? Kusubiri uzoefu wa kiroho? Je, unajishughulisha na matendo ya kidini yasiyo na ubinafsi? Uwe mtu bora ili Mungu akukubali? HAKUNA yoyote kati ya hizi. Mungu ameweka wazi katika Biblia jinsi tunavyoweza kumjua. Hii itaeleza jinsi wewe binafsi unaweza kuanzisha uhusiano na Mungu sasa hivi…


Kanuni ya Kwanza: Mungu anakupenda na anakupa mpango mzuri sana wa maisha yako.

Mungu alikuumba. Si hivyo tu, anakupenda sana hivi kwamba anataka umjue sasa na ukae naye milele. Yesu alisema, "Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele."1

Yesu alikuja ili kila mmoja wetu amjue na kumwelewa Mungu kwa njia ya kibinafsi. Yesu pekee ndiye anayeweza kuleta maana na kusudi maishani.

Ni nini kinatuzuia kumjua Mungu?


Kanuni ya Pili: Sisi sote tunatenda dhambi na dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu.

Tunahisi utengano huo, umbali huo kutoka kwa Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Biblia inatuambia kwamba “Sisi sote tumepotea kama kondoo; kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe.”2

Moyoni kabisa, huenda mtazamo wetu ukawa wa uasi au kutojali tu kuelekea Mungu na njia zake, lakini yote hayo ni uthibitisho wa kile ambacho Biblia inakiita dhambi.

Matokeo ya dhambi maishani mwetu ni kifo -- kutengwa kiroho na Mungu.3 Ingawa tunaweza kujaribu kumkaribia Mungu kupitia juhudi zetu wenyewe, bila shaka tunashindwa.

Kuna umbali, pengo kati yetu na Mungu. Mishale inaonyesha juhudi zetu za kumfikia Mungu...kuwatendea wengine mema, matambiko ya kidini, kujaribu kuwa mtu mwema, n.k. Lakini tatizo ni kwamba hakuna hata moja ya jitihada hizi nzuri zinazofunika dhambi zetu au kuziondoa.

Dhambi yetu inajulikana na Mungu na inasimama kama kizuizi kati yetu na Mungu. Zaidi ya hayo, Biblia inasema kwamba malipo ya dhambi ni kifo. Tungetengwa na Mungu milele.

Isipokuwa ... kwa kile Mungu alichotufanyia.

Kwa hiyo, tunawezaje kuwa na uhusiano na Mungu?


Kanuni ya Tatu: Yesu Kristo alilipa adhabu ya dhambi zetu kwa ajili yetu. Sasa anatutolea msamaha kamili na uhusiano wa karibu pamoja naye.

Yesu Kristo alichukua dhambi zetu zote, aliteseka na kugharamia kwa maisha yake msalabani. Yesu alikufa kwa ajili yetu, badala yetu. Alifanya hivi kutokana na upendo wake mkuu kwetu.

“… alituokoa, si kwa sababu ya mambo ya haki tuliyoyatenda, bali kwa ajili ya rehema zake.”4 Kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani, dhambi yetu haihitaji kututenganisha na Mungu tena.

"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele."5

Yesu sio tu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, bali baada ya kifo hiki msalabani, alifufuka kimwili siku tatu baadaye, kama alivyosema angefanya.

Huu ulikuwa uthibitisho wa mwisho kwamba kila kitu ambacho Yesu alisema juu yake mwenyewe kilikuwa kweli. Kumjua ilikuwa ni kumjua Mungu; kumpenda ni kumpenda Mungu. “Mimi na Baba tu umoja.”6

Yesu alisema anaweza kujibu maombi, kusamehe dhambi, kuhukumu ulimwengu, kutupa uzima wa milele. Miujiza yake isiyohesabika ilitegemeza maneno yake.

Yesu alikuwa wazi, “Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; hakuna awezaye kuja kwa Baba ila kwa njia ya mimi.”7

Badala ya kujaribu kumfikia Mungu, anatuambia jinsi tunavyoweza kuanzisha uhusiano pamoja naye sasa hivi. Yesu anasema, “Njooni kwangu.” “Mtu akiona kiu, na aje kwangu na anywe…mito ya maji yaliyo hai itatoka moyoni mwake.”8

Upendo wa Yesu kwetu ndio uliomfanya avumilie msalabani. Na sasa anatualika tuje kwake, ili tuanze uhusiano wa kibinafsi pamoja na Mungu.

Kujua tu kile ambacho Yesu ametufanyia na kile anachotutolea haitoshi. Ili kuwa na uhusiano na Mungu, tunahitaji kumkaribisha katika maisha yetu…


Kanuni ya Nne: Ni lazima kila mmoja wetu amkubali Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana.

Biblia inasema, “Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake.”9

Tunampokea Yesu kwa imani. Biblia inasema, “Mungu aliwaokoa kwa upendeleo wake wa pekee mlipoamini. Na huwezi kuchukua mikopo kwa hili; ni zawadi kutoka kwa Mungu. Wokovu sio malipo kwa mema tuliyoyafanya, kwa hivyo hakuna hata mmoja wetu anayeweza kujifakharisha kwayo.”10

Kumkubali Yesu kunamaanisha kuamini kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu, kisha kumwalika aongoze na kuelekeza maisha yetu.11 Yesu alisema, “Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele.”12

Na hapa kuna mwaliko wa Yesu. Alisema, “Nimesimama mlangoni na ninabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia.”13

Utaitikiaje mwaliko wa Mungu?

Fikiria miduara hii miwili:


Maisha ya kujiongoza mwenyewe

Ubinafsi uko kwenye kiti cha enzi

Yesu yuko nje ya uzima

Maisha yakiwa yametengwa na Mungu, mara nyingi yanaweza kusababisha mifarakano na kufadhaikaKristo akiongoza maisha

Yesu yuko ndani ya uzima na juu ya kiti cha enzi

Ubinafsi una uhusiano na Mungu

Mtu hupitia upendo, mwongozo na msaada wa Mungu maishani

Ni mduara gani unawakilisha maisha yako vyema?

Je, ni mduara gani ungependa kuwa nao uwakilishe maisha yako?

Anza uhusiano na Yesu…


Unaweza kumpokea Kristo sasa hivi. Kumbuka kwamba Yesu anasema, “Nimesimama mlangoni na ninabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia.”14 Je, ungependa kuitikia mwaliko wake? Hivi ndivyo jinsi.

Maneno sahihi unayotumia kujikabidhi kwa Mungu sio muhimu. Anajua nia ya moyo wako. Ikiwa huna uhakika wa nini cha kuomba, hii inaweza kukusaidia kuiweka kwa maneno:

“Yesu, nataka kukujua. Nataka uje katika maisha yangu. Asante kwa kufa msalabani kwa ajili ya dhambi yangu ili niweze kukubaliwa nawe kikamilifu. Ni wewe tu unaweza kunipa uwezo wa kubadilika na kuwa mtu uliyeniumba kuwa. Asante kwa kunisamehe na kunipa uzima wa milele. Ninakupa maisha yangu. Tafadhali fanya nayo kama unavyotaka. Amina.”

Ikiwa ulimwomba Yesu kwa dhati maishani mwako sasa hivi, basi amekuja maishani mwako kama alivyoahidi. Umeanza uhusiano wako binafsi na Mungu.

 INimemuomba Yesu aje katika maisha yangu (ujumbe wenye msaada unafuata)…
 Ninataka kumuomba Yesu aje katika maisha yangu, tafadhali eleza hii kiundani…

Maelezo ya Chini: (1) Yohana 3:16 (2) Isaya 53:6 (3) Warumi 6:23 (4) Tito 3:5 (5) Yohana 3:16 (6) Yohana 10:30 (7) Yohana 14:6 (8) Yohana 7:37,38 (9) Yohana 1:12 (10) Waefeso 2:8,9 (11) Yohana 3:1-8 (12) Yohana 10:10 (13) Ufunuo 3:20 (14) Ufunuo 3:20


SHIRIKISHA WENGINE
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More